Tърг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от имоти

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание заповед № 553 /07.06.2019 г. на директора на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов” град Банско

СЕ  ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от имоти – публична държавна собственост предоставени за управление на  Гимназия по  туризъм „Алеко Константинов” –гр. Банско .

Имотите са работилници в стопанска сграда,намираща се в имота на училището- пл.№ 2523,парцел I, кв.252 по ЗРП на гр.Банско .

  1. Предназначение на обектите – за производство и / или услуги.
  1. Срок за ползване на обектите –5 години.
  2. Цена на тръжна документация – 10.00 лв.
  3. Документи за участие в търга се подават в деловодството на училището до 16 часа на    06.2019 г.
  4. Търгът ще се проведе на 06.2019 г. от 14.00 ч. в учителската стая в училището с адрес: гр.Банско, ул.“Цар Самуил“№29, 2-ри етаж.

Тук можете да се запознаете с характеристиките на обектите и  първоначална цена

За информация: тел. 0749/ 8 82 92