Решение за класиране на участници в търг

Гимназия по  туризъм „Алеко Константинов” –гр. Банско ,обявява следното

РЕШЕНИЕ:

            Със заповед № 470/27.06.2019 г. се утвърждава   предложеното  класиране на участниците в търга  с протокол от 27.06.2019 г. на комисия назначена със заповед на директора за организиране и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имоти-  публична държавна собственост – предоставени за управление на училището  както следва:

Наименование на помещението Депозит за участие Тръжна

цена

 

Класиране на предложените цени

 

        I място                                           IIмясто

1 Помещение № 5 с площ 72 кв.м. 60,00 190,00 М.П.Г.

вх.№ 01/20.06.2019г.

и предложена наемна цена от 191.00 лв.

 

Участникът, спечелил търга, внася в полза на  Наемодателя в 14-дневен срок от  влязлата в сила заповед срещу издадени от Наемодателя фактури :

  • достигнатата цена или първата вноска. Внесеният депозит се прихваща от цената.
  • парична гаранция в размер на двумесечен наем

 

Плащането  се извършва по банкова сметка на училището или в касата на училището след изготвяне на фактура .

На основание раздел III т.4 от Заповед № 553/07.06.2019 г. на Директора на училището ,договорът по предмета на търга се подписва от директора  след издаване на  заповедта за обявяване на резултатите от търга  и представяне на документите  за извършените  плащания.

Договорът за отдаване под наем на недвижимия имот се сключва в писмена форма, в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

        Помещението, предмет на сделката, се предава с предавателно-приемателен протокол от представителите на училището  на спечелилия участник. Протоколът е неразделна част от договора.