Обява

 Съгласно чл. 70 от Указания за изпълнение на дейности по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ и Заповед № 525/03.09.2019 г.на директора на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, училището

ОБЯВЯВА:

  1. Вакантна позиция Образователен медиатор за учебната 2019/2020 година при  4 (четири) часа работно време.
  1.  Изискванията за заемане на длъжноста Образователен медиатор съгласно  Приложение № 6 от Указания за изпълнение на дейности по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ както следва:
  • Образование: основно/средно/висше образование
  • Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в училището.

  Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други

характерни културни особености на общностите, с които работи.

  • Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
  • Необходими лични качества:

– лоялност към институцията;

– дискретност;

– умения за работа в екип;

– умения за общуване;

– способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;

– умения за мотивация;

– умения за управление на конфликти;

– способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

– умения за разпределяне на времето.

Професионален опит: не се изисква
Допълнителна квалификация/обучение : компютърна грамотност

Необходими документи за подаване при кандидатстване:
Заявление- свободен текст;
Копие от диплома за завършено образование;
Копие на трудова книжка;
Други – сертификати, удостоверения – не е задължително.

  3.Срокът за подаване на документи от кандидати за позицията Образователен медиатор е   от 03.09.2019 г. до 17.09.2019 г. включително, в администрацията на училището.