Процедура – търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от имоти

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание заповед № 72 /17.10.2019 г. на директора на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов” град Банско

СЕ    ОБЯВЯВА

 процедура – търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от имоти – публична държавна собственост предоставени за управление на  Гимназия по  туризъм „Алеко Константинов” –гр. Банско и имоти-собственост  на училището при следните условия:

АОБЕКТИ-ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Имотите са работилници в стопанска сграда,намираща се в имота на училището- пл.№ 2523,парцел I, кв.252 по ЗРП на гр.Банско .

  1. Предназначение на обектите – за производство и / или услуги.

2.Срок за ползване на обектите –5 години.

 Б. ОБЕКТИ -ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО

1.Терен, представляващ имот № 02676.4.83-310 в м.“Почивачката“ по кадастралната карта на гр.Банско с площ на имота 6085 кв.м./6,085 дка/,собственост на училището ;

2.Терен от 216 кв.м.- част от имот № 02676.4.83 по кадастралната карта на гр.Банско с обща  площ от 136.623 дка. в м.“Почивачката“, представляващ учебно опитно стопанство,собственост на училището .

  • Предназначение на обектите – обществени терени
  • Срок за ползване на обектите – 10 години.

3.Цена на тръжна документация – 10.00 лв.

4.Документи за участие в търга се подават в деловодството на училището до 16 часа на  30.10.2019 г.

Търгът ще се проведе на 31.10.2019 г. от 14.00 ч. в учителската стая в училището с адрес :     гр.Банско, ул.“Цар Самуил“№29, 2-ри етаж.

За информация: тел. 0749/ 8 82 92