ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ НА СФО ОКТОМВРИЙСКА СЕСИЯ, УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

ДАТА/НАЧАЛО НА ИЗПИТА/МЯСТО НА ИЗПИТА ПРЕДМЕТ КОМИСИЯ КВЕСТОРИ КОМИСИЯ ОЦЕНЯВАНЕ
 

 

 

14.10.2019г. Понеделник

Начало на изпита- 14.30 ч.

Кабинет 5

 Чужд език – английски език – VIII, IX, X клас спец. ОХ и Произв. на хляб и хлебни изделия

 

Първи чужд език – Английски език –  ХI клас,  спец. ОХ

 

Чужд език по професията – Английски език – XII  клас, спец. ОХ

 

 

 

 

 

Росица Орозова-Варсами

Тодор Атанасов

 

 

 

 

 

Славка Димитрова Сланчева

Любомира Йорданова Найденова

016.10.2019г.

сряда

Начало на изпита- 14.30 ч.

Кабинет 5

Български език и литература –VIII, IX, X, ХI, XII  клас, спец. ОХ и Произв. на хляб и хлебни изделия  

Христо Янчовичин

Магделена Радулова

 

Роза Цветкова Козарева

Росица Цветанова Чолакова-Маркова

 

18.10.2019г.

Петък

 Начало на изпита- 14.30 ч.

Кабинет 5

Математика

VIII, IX, X, ХI, XII  клас, спец. ОХ и Произв. на хляб и хлебни изделия

 

 

Тодор Атанасов

Роза Козарева

Анна Иванова Рускова

Недялка Боянова Чилева

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2019г.

Понеделник Начало на изпита- 14.30 ч.

Кабинет 5

География и икономика

VIII, IX, X,  клас, спец. ОХ и Произв. на хляб и хлебни изделия

 

Предприемачество –

, XI  клас, спец. ОХ

 

 

 

Мениджмънт в

туризма

XII  клас, спец. ОХ

 

 

 

 

 

 

 

 

Славка Сланчева

Роза Козарева

 

 

Тодор Георгиев  Атанасов

Марияна Славчова Коцакова-Белчева

 

 

 

 

Росица Орозова-Варсами

Тодор Георгиев Атанасов

 

 

Росица Орозова-Варсами

Тодор Георгиев Атанасов

 

22.10.2019г.

Вторник

 Начало на изпита- 14.30 ч.

Кабинет 5 и 6

Философия

VIII, IX, X, ХI,  клас, спец. ОХ  и Произв. на хляб и хлебни изделия

 

Свят и личност –

XII  клас, спец. ОХ

 

 

 

 

 

 

Тодор Атанасов

Магделена Радулова

Роза Цветкова Козарева

Диана Борисова Бицина

 

 

 

Славка Димитрова Сланчева

Екатерина Славчова Ганджева

 

 

 

 

24.10.2019г.

Четвъртък

Начало на изпита- 14.30 ч.

Кабинет 5

История и цивилизация –

VIII, IX, X, ХI,  клас, спец. ОХ и  Произв. на хляб и хлебни изделия

 

 

Технология на хотелиерското обслужване – XII  клас, спец. ОХ

 

 

 

 

 

 

Росица Орозова-Варсами

Христо Янчовичин

Славка  Димитрова Сланчева

Диана Борисова Бицина

 

 

 

 

 

 

Магделена Радулова

Тодор Георгиев Атанасов

       29.10.2019г.

Вторник

Начало на изпита- 14.30 ч.

Кабинет 5

Информационни технологии – VIII, IX, X,   клас, спец. ОХ и Произв. на хляб и хлебни изделия

 

Организация и функциониране на ресторанта – ХI,  клас, спец. ОХ

 

 

Технология на допълнителните дейности в туризма –

– XII  клас, спец. ОХ

 

 

 

 

 

 

 

Славка Сланчева

Роза Козарева

 

Росица Орозова-Варсами

Христо Стоянов Янчовичин

 

 

 

 

Магделена Радулова

Тодор Георгиев Атанасов

 

 

 

 

Магделена Радулова

Тодор Георгиев Атанасов

 

31.10.2019 г.

Четвъртък

Начало на      изпита- 14.30 ч.

Кабинет 5

Изобразително изкуство – VIII, IX, X,   клас, спец. ОХ и Произв. на хляб и хлебни изделия

 

Физическо възпитание и спорт

ХI,  – XII  клас, спец. ОХ

 

 

Магделена Радулова

Росица Орозова-Варсами

Роза Цветкова Козарева

Славка Димитрова Сланчева

 

 

Христо Янчовичин

Тодор Георгиев Атанасов

 Забележка:

  1. Съгласно Наредба №3/15.04.2013 г. за системата за оценяване и Наредба №11/ 01.09.2016 година продължителността на изпитите е както следва:
  2. до три астрономически часа – в случаите, когато изпитът

е писмен;

  1. до 30 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и устна част;
  2. до пет астрономически часа – в случаите, когато изпитът е практически;
  3. до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част.
  4. Срок за изготвяне на изпитните материали – 3 дни преди изпита.

III. Време и място на проверка на изпитните материали – учителската стая.

  1. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита – 3 дни след изпита на информационно табло.

Директор:

/Стефка Христова/