Решение за утвърждаване класиране на участници в търг

Гимназия по  туризъм „Алеко Константинов” –гр. Банско ,обявява следното

РЕШЕНИЕ:

Със заповед № 95/04.11.2019 г. се утвърждава   предложеното  класиране на участниците в търга  с протокол от 31.10.2019 г. на комисия назначена със заповед на директора за организиране и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имоти-  публична държавна собственост , предоставени за управление и имоти-частна собственост на училището  както следва:

Наименование на обекта Депозит за участие Тръжна

 цена

 

Класиране на предложените цени

 

        I място                                          II място

1  Терен-част от имот № 02676.4.83 с площ от 216 кв.м. в м.“Почивачката“ 80,00 260,00 „Х.и С. “ ЕООД     с

вх.№ 01/25.10.2019г.

и предложена наемна цена

от 280.00 лв.

2 Помещение № 11

с площ 72 кв.м. от сграда с работилници в  имот пл.№ 2523,парцел I кв.252 по ЗРП на гр.Банско

60,00 190,00 М.Г.М.

с вх.№ 02/25.10.2019г.

и предложена наемна цена

от 195.00 лв.

3  Терен-имот № 02676.4.83-310 с площ от  6085 кв.м. в м.“Почивачката“ 80,00 260,00 „Е. Ф. К.“ ЕООД

с вх.№ 03/30.10.2019г.

и предложена наемна цена

от  270.00 лв.

 

Участникът, спечелил търга, внася в полза на  Наемодателя в 14-дневен срок от  влязлата в сила заповед срещу издадени от Наемодателя фактури :

  • достигнатата цена или първата вноска. Внесеният депозит се прихваща от цената.
  • парична гаранция в размер на двумесечен наем

 

Плащането  се извършва по банкова сметка на училището или в касата на училището след изготвяне на фактура .

На основание раздел III т.4 от Заповед № 72/17.10.2019 г. на Директора на училището ,договорът по предмета на търга се подписва от директора  след издаване на  заповедта за обявяване на резултатите от търга  и представяне на документите  за извършените  плащания.

Договорът за отдаване под наем на всеки обект се сключва в писмена форма, в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

Обектите, предмет на сделката, се предават с предавателно-приемателен протокол от представителите на училището  на спечелилите  участници. Протоколът е неразделна част от договора.