Резултати от проведен търг

Гимназия по  туризъм „Алеко Константинов” –гр. Банско ,обявява следното

РЕШЕНИЕ:

            Със заповед № 386/ 27.05.2020г. на директора на училището се утвърждава   предложеното  класиране на участниците в търга съгласно протокол от 27.05.2020 г. на комисия назначена със заповед на директора за организиране и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имоти-  публична държавна собственост – предоставени за управление на училището  както следва:

Наименование на помещението Депозит за участие Тръжна

цена

 

.

Класиране на предложените цени

 

        I място                                           II място

1 Гаражна клетка № 5

с площ 151 кв.м.

40.00 120.00 „С.З.-1“ ЕООД

с вх№ 01/ 21.05.2020 г.

и предложена наемна цена от    125.00 лв.

 
1 Помещение №12 с площ 72 кв.м. 60,00 190,00 Л.Г.К.

с вх.№ 02/26.05.2020г.

и предложена наемна цена от

 200.00 лв.

 

Участниците, спечелили търга, внасят в полза на  Наемодателя в 14-дневен срок от  влязлата в сила заповед срещу издадени от Наемодателя фактури :

  • достигнатата цена или първата вноска. Внесеният депозит се прихваща от цената.
  • парична гаранция в размер на двумесечен наем

 

Плащането  се извършва по банкова сметка на училището след изготвяне на фактура .

На основание раздел III т.4 от Заповед № 374/13.05.2020 г. на Директора на училището ,договорът по предмета на търга се подписва от директора  след издаване на  заповедта за обявяване на резултатите от търга  и представяне на документите  за извършените  плащания.

Договорите за отдаване под наем на недвижимите имоти се сключват в писмена форма, в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

        Помещенията, предмет на сделката, се предават с предавателно-приемателен протокол от представителите на училището  на спечелилите участници. Протоколът е неразделна част от договора.