ОБЯВЛЕНИЕ – за търг с тайно наддаване

На основание заповед № 374 /13.05.2020 г. на директора на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов” град Банско

СЕ    ОБЯВЯВА

 процедура – търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от имоти – публична държавна собственост предоставени за управление на  Гимназия по  туризъм „Алеко Константинов” –гр. Банско при следните условия:

 А.ВИД НА ОБЕКТА-ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Помещения ,отдавани под наем, представляващи работилници в стопанска сграда,намираща се в имота на училището- пл.№ 2523 парцел I кв.252 по ЗРП на гр.Банско  с идентификатор по кадастрална скица 0676.501.2523.1.

  1. Предназначение на обектите – за производство и / или услуги.

2.Срок за ползване на обектите –5 години.

 Б.ВИД НА ОБЕКТА-ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Помещение ,отдавано под наем, представляващо гаражна клетка в стопанска сграда, намираща се в имота на училището- пл.№ 2523        парцел I кв.252 по ЗРП на гр.Банско гр.Банско  с идентификатор по кадастрална скица 0676.501.2523.9.

1.Предназначение на обекта – за съхранение и ремонт на моторни превозни средства с различно предназначение.

2.Срок за ползване на обекта –5 години.

Цена на тръжна документация – 10.00 лв.

Документи за участие в търга се подават в деловодството на училището  до 14 часа на   26.05.2020 г.

Търгът ще се проведе на 27.05.2020 г. от 12.00 ч. в учителската стая в училището с адрес :    гр.Банско, ул.“Цар Самуил“№29, 2-ри етаж.

За информация: тел. 0749/ 8 82 92