Обява за свободно работно място

На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на Гимназия по туризъм”Алеко Константинов“ град Банско обявява свободно работно място по чл.68, ал.1, т.1 във връзка с  чл. 70 ал.1 от КТ за една учебна година

     Учител, теоретично обучение –    код по НКПД: 23205006

УСЛОВИЯ:

 • Вид на договора – трудов договор за 1 работно място;;
 • Срок –срочен – за една учебна година със срок на изпитване – 6 месеца в полза на работодателя;
 • Режим на работа – продължителност 8 часа, редовно;
 1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 2. Гражданство– Република България;
 3. Образование-  висше ;
 4. Образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“ или „Магистър“
 • Специалност, свързана с храните и хранителните технологии;
 • Педагогическа специалност ;
 • 3 (три) години професионален опит по специалността са   задължителни ;
 1. Допълнителни изисквания – компютърна и чуждоезикова грамотност, организационни  умения, отговорност, умения за работа в екип ;
 1. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от  право да упражнява професията си ;
 1. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и   здравето на учениците ;
 1. Кандидатът даняма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако    наказанието е заличено;
 1. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до  една година от обявяване на мястото.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление до директора (свободна форма за кандидатстване);
 2. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;
 5. Копие от документи за придобита образователна квалификационна дейност, допълнителна квалификация ;
 6. 6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

III. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в канцеларията на училището  в гр. Банско, ул.“Цар Самуил“ № 29, всеки делничан ден от от 8.30 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Марияна Кондева – телефон за контакт 0749/88292

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на   Учител, теоретично обучение  при подаване на документите в училището.

Срок за подаване на документите – до 24.08.2020 г. включително.

 1. ЕТАПИ НА ПОДБОРА
 2. Подбор по документи ;
 3. Събеседване с допуснатите кандидати;
 4. След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще се ключи трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 8 часа  за една учебна година и във връзка с  чл. 70 ал.1 от КТ ,уговорен в полза на работодателя.

Директор ГТ „Алеко Константинов“:

/Стефка Христова/