Обява за свободно работно място

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УЧИТЕЛ  ПО  ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ – 72 ЧАСА“

На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на Гимназия по туризъм”Алеко Константинов“ град Банско обявява свободно работно място по чл.68, ал.1, т.1 във връзка с  чл. 70 ал.1 от КТ за една учебна година

     Учител  по информационни технологии –    код по НКПД: 23305005

УСЛОВИЯ:

 • Вид на договора – трудов договор;
 • Срок –срочен – за една учебна година със срок на изпитване – 6 месеца в полза на работодателя;
 • Режим на работа – почасово , съгласно утвърдената от директора учебна програма за учебната 2020 / 2021 година от  72 ( седемдесет и два)часа.
 1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 2. Гражданство– Република България;
 3. Образование-  висше ;
 4. Образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“ или „Магистър“
 • Специалност „Информатика“;
 • Педагогическа специалност ;
 1. Допълнителни изисквания – компютърна и чуждоезикова грамотност, организационни

умения, отговорност, умения за работа в екип ;

 1. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от

право да упражнява професията си ;

 1. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и

здравето на учениците ;

 1. Кандидатът даняма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако

наказанието е заличено;

 1. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до

една година от обявяване на мястото.

 

 

 

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 2. Заявление до директора (свободна форма за кандидатстване);
 3. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 4. Професионална автобиография (тип CV);
 5. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за

сверяване;

 1. Копие от документи за придобита образователна квалификационна дейност, допълнителна

квалификация ;

III. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в канцеларията на училището  в гр.

Банско, ул.“Цар Самуил“ № 29, всеки делничан ден от от 8.00 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Мариана Джолева – телефон за контакт 0749/88292

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на   Учител по

         информационни технологии      при подаване на документите в училището.

   Срок за подаване на документите – до 08.09.2020 г. включително.

 1. ЕТАПИ НА ПОДБОРА
 2. Подбор по документи ;
 3. Събеседване с допуснатите кандидати;
 4. След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще се ключи трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.1 от КТ за една учебна година и във връзка с  чл. 70 ал.1 от КТ ,уговорен в полза на работодателя.