Обява за свободно работно място за длъжността „образователен медиатор“

На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на Гимназия по туризъм”Алеко Константинов“ град Банско обявява свободно работно място по чл.68, ал.1, т.2 КТ

Образователен медиатор в училище в изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.011 ,,Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 г., финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“  .

УСЛОВИЯ:

 • Вид на договора – трудов договор за 1/2 работно място;;
 • Срок – до приключване дейностите на училището по проект „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 г.
 • Режим на работа – продължителност 4 часа, редовно;
 1. ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТА Образователен медиатор съгласно Приложение № 6 от Указания за изпълнение на дейности по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ както следва:
 • Гражданство– Република България;
 • Образование–  основно,средно,висше ;
 • Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в училището.

  Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други    характерни                                                                                                                                                                                           културни особености на общностите, с които работи.

 • Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им
 • Необходими лични качества: лоялност към институцията ,дискретност, умения за работа в екип, умения за общуване, способност да изпълнява стриктно възложените му задачи, умения за мотивация, умения за управление на конфликти, способност да планира, организира и контролира собствената си работа , умения за разпределяне на времето.

 

 • Професионален опит: не се изисква
 • Допълнителна квалификация/обучение : компютърна грамотност
 • Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията си ;
 • Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците ;

 

 

 • Кандидатът даняма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако   наказанието е заличено;
 • Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на  основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до  една година от обявяване на мястото.
 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 1. Заявление до директора (свободна форма за кандидатстване);
 2. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за

сверяване;

 1. Копие от документи за придобита образователна квалификационна дейност, допълнителна

квалификация ;

 1. 6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

III. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в канцеларията на училището  в гр.   Банско, ул.“Цар Самуил“ № 29, всеки делничан ден от от 8.00 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Мариана Джолева – телефон за контакт 0749/88292

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на   Образователен медиатор в училище при подаване на документите в училището.

   Срок за подаване на документите – до 16 часа на 05.01.2021г.

 1. ЕТАПИ НА ПОДБОРА
 2. Подбор по документи от комисия по подбор на персонала;
 3. Събеседване с допуснатите кандидати;
 4. След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще се сключи трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.2 от КТ    на 4 часа работно време   със срок  до 28.08.2021 г. вкл.

 

Директор ГТ“Алеко Константинов“: ………………

/Стефка Христова/