Заповед за организацията на учебната дейност

ЗАПОВЕД

 № 189/27.01.2021г.

 На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на  Заповед №РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, изменение и допълнение Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. и Заповед № РД -01-20/15.01.2021 г.  на министъра на здравеопазването.

НАРЕЖДАМ:

 1. Всички педагогически специалисти  да се запознаят със  Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването. Срокът на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България е удължен от МЗ от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.
 2. Считано от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допускат присъствени учебни занятия за учениците от осми до дванадесети клас при спазване на следния график:

 

 1. От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 клас;

1.1. УТВЪРЖДАВАМ ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

считано от  04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. 

№ на час IX клас

ОPEC

XI клас

ОPEC

VIII клас

Присъствено

1 час 08:00 – 08.40 08:00 – 08.40 08:00 – 08.45
2 час 09:05 – 09.45 09:05 – 09.45 09:05 – 09.50
3 час 10.00 – 10.40 10.00 – 10.40 10.00 – 10.45
4 час 10.55 – 11.35 10.55 – 11.35 10.55 – 11.40
5 час 11.50 – 12.30 11.50 – 12.30 11.50 – 12.35
6 час 12.45 – 13.25 12.45– 13.25 12.45 – 13.30
7 час 13.40 – 14.20 13.40 – 14.20 13.40 – 14.25

 

 1. От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 11 клас;

                   2.1.  УТВЪРЖДАВАМ ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

считано от  18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. 

№ на час VIII клас

ОPEC

IX клас

ОPEC

XI клас

Присъствено

1 час 08:00 – 08.40 08:00 – 08.40 08:00 – 08.45
2 час 09:05 – 09.45 09:05 – 09.45 09:05 – 09.50
3 час 10.00 – 10.40 10.00 – 10.40 10.00 – 10.45
4 час 10.55 – 11.35 10.55 – 11.35 10.55 – 11.40
5 час 11.50 – 12.30 11.50 – 12.30 11.50 – 12.35
6 час 12.45 – 13.25 12.45– 13.25 12.45 – 13.30
7 час 13.40 – 14.20 13.40 – 14.20 13.40 – 14.25

 

 1. От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 клас

3.1. УТВЪРЖДАВАМ ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№ на час VIII клас

ОPEC

XI клас

ОPEC

IX клас

Присъствено

1 час 08:00 – 08.40 08:00 – 08.40 08:00 – 08.45
2 час 09:05 – 09.45 09:05 – 09.45 09:05 – 09.50
3 час 10.00 – 10.40 10.00 – 10.40 10.00 – 10.45
4 час 10.55 – 11.35 10.55 – 11.35 10.55 – 11.40
5 час 11.50 – 12.30 11.50 – 12.30 11.50 – 12.35
6 час 12.45 – 13.25 12.45– 13.25 12.45 – 13.30
7 час 13.40 – 14.20 13.40 – 14.20 13.40 – 14.25

 

 • Занятията по т. 2 да се провеждат в съответствие с приетите в ГТ „Алеко Константинов“ – Банско Насоки за работа през учебната 2020-2021 година в условията на covid-19, разработени и предложени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.
 1. Дейностите по т. 2 да се провеждат при спазване на следните противоепидемични мерки: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до часовете на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други). Да се ограничат несъществените контакти в класните стаи, коридорите на училището и работните помещения.
 2. Останалите часове за учениците от 8 до  12  клас, които по график не са присъствени в училище, продължават да  протичат в ОРЕС с продължителност на учебните часове –  40 мин. за гимназиален етап, съгласно утвърденото седмично разписание за втори учебен срок на учeбната 2020/2021г.
 3. За комуникация с институции, граждани и родители да се използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност се да предоставят съответните услуги в електронна среда.
 • Помощно-обслужващият персонал да провежда противоепидемичните мерки в класните стаи и работните помещения, свързани с извършване на дезинфекционни дейности и редовно проветряване, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от Министъра на здравеопазването в Приложение 1 на Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, който е неразделна част от настоящата заповед. Задължително използват лични предпазни средства.
 • Да се проведе извънреден инструктаж на персонала от лицето по БЗР и на учениците, намиращи се в училище, от класните ръководители, за правилна хигиена на ръцете и правилно носене на защитна маска, съгласно посочените изисквания в Приложение 2 и Приложение 3 на Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, които са неразделна част от настоящата заповед.
 1. Да се използват редовно и по предназначение осигурените в училището сапун, топла вода и дезинфектант. Да се поддържа необходимото количество дезинфектант в диспенсера на входа на училището.
 2. Работниците, които са на работа в училище, осъществятат засилен пропусквателен режим и не допускат външни лица в сградата. Задължително използват лични предпазни средства.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Костадинка Алабашева- ЗДУД.

Заповедта да се сведе до знанието на педагогическия и непедагогическия персонал за сведение и изпълнение.

 

Директор:…………….

/Стефка Христова/

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1

към Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с

обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят

услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19

 1. Избор на дезинфектант

1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.

 1. Установяване на критични точки и кратност на обработките:

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция.

Критични точки са всички повърхности, свързани с поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление; парапети; тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.

2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта, се извършва почистване и дезинфекция на повърхности, влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

 1. Начини на приложение на дезинфектантите

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

3.1.1. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.

 

 

 

Приложение № 2

към Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването

Инструкции за правилна хигиена на ръцете

 1. Ръцете се мият винаги:

а) когато са видимо замърсени

б) след кихане или кашляне;

в) преди, по време на и след приготвяне на храна;

г) преди хранене;

д) след ползване на тоалетна;

е) след досег с животни или техни изпражнения;

ж) при непосредствена грижа за болен.

 1. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.
 2. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).
 3. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

 

Приложение № 3

към Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването

Инструкция за правилно носене на защитна маска за лице

 1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата – от основата на носа до брадичката.
 2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
 3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) ѝ и се избягва докосването на предната й страна.
 4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.
 5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.
 6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:

а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или

б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°C с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция).

 1. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.
 2. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно!