ПЛАН-ПРИЕМ за 2021/2022 учебна година

  ГТ „Алеко Константинов“, гр. Банско предлага за учебната 2021/2022 г. следните специалности/професии:

 

 • Код 541 „Хранителни технологии“, код 5410301 „Производство на хляб и хлебни изделия“, код 541030 „Хлебар-сладкар“ “, II СПК – дневна форма на обучение – прием след завършено основно образование – 0,5 паралелка с рамков учебен план за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – английски език
 • Код 811 „Хотелиерство , ресторантьорство и кетъринг, код 811010 „Хотелиер“, код 8110101 „Организация на хотелиерството“, III СПК –

/ дуално обучение/ прием след завършено основно образование – 0,5 паралелка с рамков учебен план за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – английски език

 

 

БУЛСТАТ: 000014306

.ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

Гр. Банско, ул. „Цар Самуил” №29

Прием

след

зав.

клас

Форма

на

обуче

ние

Срок

на

обуче

ние

бр.

пара

лелки

Брой ученици НИЧЕ Приемни изпити Балообразуващи

предмети

Тест1 Тест2 І ІІ ІІІ
541 „Хранителни технологии“
5410301 „Производство на хляб и хлебни изделия“
541030 „Хлебар-сладкар“- II СПК 7 Дневна 5 0,5 13 Без ИИЧЕ и РИЧЕ Т-БЕЛ Т-М Г Б
811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“
8110101 „Организация на хотелиерството“
811010 „Хотелиер“-III СПК 7 Дуална 5 0,5 13 Без ИИЧЕ и РИЧЕ Т-БЕЛ Т-М Г Б

 

 • Балообразуване по специалностите:

I„Производство на хляб и хлебни изделия“

 1. Удвояване на броя на точките от националното външно оценяване по български език и литература;
 2. Удвояване на броя на точките от националното външно оценяване по математика;
 3. Оценка по география и икономика от свидетелството за основно образование превърната по скала в точки в съответствие  с ДОС.
 4. Оценка по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование превърната по скала в точки в съответствие с ДОС;
 5. II. „Организация на хотелиерството“
 6. Удвояване на броя на точките от националното външно оценяване по български език и литература;
 7. Удвояване на броя на точките от националното външно оценяване по математика;
 8. Оценка по география и икономика от свидетелството за основно образование превърната по скала в точки в съответствие  с ДОС.
 9. Оценка по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование превърната по скала в точки в съответствие с ДОС;

 

 

Тук можете да се запознаете със Заповед № РД-06-276 / 28.04.2021 г. на началника на РУО -Благоевград

Тук можете да се запознаете с държавния план-прием в VIII клас по профили и професии в профилирани и професионални гимназии, в средни и обединени училища на област Благоевград за учебната 2021/2022 година (Приложение № 1 към Заповед № РД-06-276 / 28.04.2021 г. на началника на РУО -Благоевград)

Тук можете да се запознаете с Приложение № 2 към Заповед № РД-06-276 / 28.04.2021 г. на началника на РУО -Благоевград