ОБЯВЛЕНИЕ

На основание заповед № 286 /12.05.2022 г. на директора на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов” град Банско

СЕ    ОБЯВЯВА

 търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от имоти – публична държавна собственост предоставени за управление на  Гимназия по  туризъм „Алеко Константинов” –гр. Банско .

Имотите са работилници в стопанска сграда, намираща се в имота на училището- пл.№ 2523   парцел I кв.252 по ЗРП на гр.Банско  с идентификатор по кадастрална скица 0676.501.2523.1.

  1. Предназначение на обектите – за производство и / или услуги.
  2. Срок за ползване на обектите –5 години.
  3. Цена на тръжна документация – 10.00 лв.
  4. Документи за участие в търга се подават в деловодството на училището до 16 часа на  26.05.2022 г.
  5. Търгът ще се проведе на 27.05.2022 г. от 14.00 ч. в учителската стая в училището с адрес :   гр.Банско, ул.“Цар Самуил“№29, 2-ри етаж.

За информация: тел. 0749/ 8 82 92