Решение за класиране на участниците в търг

Гимназия по  туризъм „Алеко Константинов” –гр. Банско обявява следното

РЕШЕНИЕ:

            Със заповед № 326/27.05.2022 г. на директора на училището се утвърждава   предложеното  класиране на участниците в търга съгласно протокол от 27.05.2022 г. на комисия назначена със заповед на директора за организиране и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имоти-  публична държавна собственост – предоставени за управление на училището  както следва:

Наименование на помещението Внесен депозит за      за

участие

Тръжна

цена

 

Предложения

 

Класиране на предложените цени

 

I място           IIмясто

  ПОМЕЩЕНИЯ            
1 Помещение № 2

с площ 216 кв.м.

180.00 595.00 Е.С.Я.

с вх№ 01/ 26.05.2022 г.            600.00 лв.

Вх№……./ Е.С.Я.

с вх№ 01/ 26.05.2022 г.            600.00 лв.

Вх№……./

 

Участникът, спечелил търга, внася в полза на  Наемодателя в 14-дневен срок от  влязлата в сила заповед срещу издадени от Наемодателя фактури :

  • достигнатата цена или първата вноска. Внесеният депозит се прихваща от цената.
  • парична гаранция в размер на двумесечен наем

Плащането  се извършва по банкова сметка на училището след изготвяне на фактура .

На основание раздел III т.4 от Заповед № 286/12.05.2022 г. на Директора на училището ,договорът по предмета на търга се подписва от директора  след издаване на  заповедта за обявяване на резултатите от търга  и представяне на документите  за извършените  плащания.

Договорите за отдаване под наем на недвижимите имоти се сключват в писмена форма, в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

        Помещението, предмет на сделката, се предава с предавателно-приемателен протокол от представителите на училището  на спечелилия участник. Протоколът е неразделна част от договора.