График на дейностите на комисията по приема на ученици

Комисия по прием 2022-2023 уч. г.

Председател:Нина Иванова Терзиева

Членове:

1.Магделена Димитрова Радулова

2.Славка Димитрова Сланчева

3.Роза Цветкова Козарева

4.Мариана Томова Джолева

Работното време на комисията е от 8.00 до 17.00 ч.

За държавния план-прием в VIII клас учениците подават до Началника на Регионалното управление на образованието – Благоевград следните документи:

  • Заявление за участие в класиране с подредени желания;
  • Копие от свидетелството за завършено основно образование;
  • Копие от служебната бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;
  • Копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.