ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В ГТ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ БАНСКО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Вид дейност Срок Отговорник
1.Получава разпечатка с приетите ученици за всяка специалност от професия в училището, както и за насочените от началника на РУО ученици, приети по чл. 60, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2022 г. Председателя на комисията
2.Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05-07 юли 2022 г. Комисията
3.Извършва записване на приетите ученици на първи етап на класиране, като приема документите за здаписване, проверява наличието и редовността ими и ги завежда в определен за целта дневник по пореден входящ номер. Приема заявления за участие във втори етап на класиране и ги завежда във входящия дневник по поредния за дневника входящ номер. 13-15 юли 2022 г. Комисията
4.Изготвя и предава списъци на записаните ученици, както и на записаните по условията на чл. 60, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

Предава заявленията за участие във втори етап на класиране

до 15 юли 2022 г. Председателя на комисията
5.Получава разпечатка с приетите на втори етап на класиране за всяка специалност от професия в училището до 20 юли 2022 г. Председателя на комисията
6.Извършва записване на приетите ученици на втори етап на класиране, като приема документите за записване, проверява наличието и редовността им и ги завежда в определен за целта дневник. 21-22 юли 2022 г. Комисията
7.Изготвя и предава списъци на записаните ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 25 юли 2022 г. Председателя на комисията
8.Получава разпечатка с приетите ученици на трети етап на класиране за всяка специалност от професия в училището. 29 юли 2022 г. Председателя на комисията
9.Извършва записване на приетите ученици на трети етап на класиране, като приема документите за записване, проверява наличието и редовността им и ги завежда в определен за целта дневник 01-02 август 2022 г. Комисията
10.Изготвя и предава списъци на записаните ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2022 г. Председателя на комисията
11.Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици 07-31 юли 2022 г. Комисията
12.Попълване на незаетите места след трети етап на класиране, определя се от директора и записване до 10 септември 2022 Комисията