Обяви

О Б Я В А

ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ“

         На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на Гимназия по туризъм”Алеко Константинов“ град Банско обявява свободно работно място по чл.67, ал.1, т.1 във връзка с  чл. 70 ал.1 от КТ

     Заместник директор учебна дейност  с годишен норматив 144 часа-    код по НКПД: 23596002

УСЛОВИЯ:

 • Вид на договора – трудов договор за 1 работно място;;
 • Срок – безсрочен със срок на изпитване – 6 месеца в полза на работодателя;
 • Режим на работа – продължителност 8 часа, редовно;
 1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 2. Гражданство– Република България;
 3. Образование-  висше ;
 4. Образователно-квалификационна степен   „Бакалавър“ или „Магистър“

Педагогическа специалност – „Информатика“ или „ Информационни технологии“ ;

 1. Допълнителни изисквания :

– осъществяване системен контрол върху образователния процес и дейността на педагогическите специалисти в училището;

– участие в създаването на условия и упражнява контрол по прилагането и спазването на държавните образователни стандарти ;

– популяризиране дейността на училището чрез рекламни клипове, презентации и др.форми на реклама в сайтове и платформи ;

– отговорност ;

–  умения за работа в екип .

 1. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията си ;
 1. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците ;
 1. Кандидатът даняма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако  наказанието е заличено;
 1. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до

една година от обявяване на мястото.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление до директора (свободна форма за кандидатстване);
 2. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;
 1. Копие от документи за придобита образователна квалификационна дейност, допълнителна квалификация ;
 1. . Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

III. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в канцеларията на училището  в гр.

Банско, ул.“Цар Самуил“ № 29, всеки делничан ден от от 8.30 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Мариана Джолева – телефон за контакт 0749/88292

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на   Заместник директор

        учебна дейност   при подаване на документите в училището.

   Срок за подаване на документите – до 15.09.2022 г. включително.

 1. ЕТАПИ НА ПОДБОРА
 1. Подбор по документи ;
 2. Събеседване с допуснатите кандидати;
 3. След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще се ключи трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ на 8 часа  и във връзка с  чл. 70 ал.1 от КТ ,уговорен в полза на работодателя.

 

 

О Б Я В А

ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„УЧИТЕЛ  ПО  ФИЗИКА-162 ЧАСА“

         На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на Гимназия по туризъм”Алеко Константинов“ град Банско обявява свободно работно място по чл.114 във връзка с  чл. 70 ал.1 от КТ за една учебна година

     Учител  по физика –    код по НКПД: 23305005

УСЛОВИЯ:

 • Вид на договора – трудов договор;
 • Срок –срочен – за една учебна година със срок на изпитване – 6 месеца в полза на работодателя;
 • Режим на работа – почасово , съгласно утвърдената от директора учебна програма за учебната 2022 / 2023 година от  162  ( сто шестдесет и два) часа.
 1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 2. Гражданство– Република България;
 3. Образование-  висше ;
 4. Образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“ или „Магистър“
 • Специалност „Физика“
 • Педагогическа специалност ;
 1. Допълнителни изисквания – компютърна и чуждоезикова грамотност, организационни

умения, отговорност, умения за работа в екип ;

 1. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от  право да упражнява професията си ;
 1. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците ;
 1. Кандидатът даняма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако наказанието е заличено;
 1. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до една година от обявяване на мястото.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление до директора (свободна форма за кандидатстване);
 2. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за  сверяване;
 1. Копие от документи за придобита образователна квалификационна дейност, допълнителна квалификация ;

III. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в канцеларията на училището              в гр.    Банско, ул.“Цар Самуил“ № 29, всеки делничан ден от от 8.00 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Мариана Джолева – телефон за контакт 0749/88292

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на   Учител по  физика  при подаване на документите в училището.

   Срок за подаване на документите – до 15.09.2022 г. включително.

 1. ЕТАПИ НА ПОДБОРА
 2. Подбор по документи ;
 3. Събеседване с допуснатите кандидати;
 4. След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще се ключи трудов договор на основание чл.114 от КТ за една учебна година и във връзка с  чл. 70 ал.1 от КТ ,уговорен в полза на работодателя.

 

О Б Я В А

ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„УЧИТЕЛ  ПО  ХИМИЯ-126 ЧАСА“

         На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на Гимназия по туризъм”Алеко Константинов“ град Банско обявява свободно работно място по чл.114 във връзка с  чл. 70 ал.1 от КТ за една учебна година

     Учител  по химия-    код по НКПД: 23305005

УСЛОВИЯ:

 • Вид на договора – трудов договор;
 • Срок –срочен – за една учебна година със срок на изпитване – 6 месеца в полза на работодателя;
 • Режим на работа – почасово , съгласно утвърдената от директора учебна програма за учебната 2022 / 2023 година от  126  ( сто двадесет и шест) часа.
 1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 2. Гражданство– Република България;
 3. Образование-  висше ;
 4. Образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“ или „Магистър“
 • Специалност „Химия“
 • Педагогическа специалност ;
 1. Допълнителни изисквания – компютърна и чуждоезикова грамотност, организационни умения, отговорност, умения за работа в екип ;
 1. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията си ;
 1. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и  здравето на учениците ;
 1. Кандидатът даняма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако наказанието е заличено;
 1. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до  една година от обявяване на мястото.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление до директора (свободна форма за кандидатстване);
 2. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;
 1. Копие от документи за придобита образователна квалификационна дейност, допълнителна квалификация ;

III. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в канцеларията на училището  в гр.  Банско, ул.“Цар Самуил“ № 29, всеки делничан ден от от 8.00 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Мариана Джолева – телефон за контакт 0749/88292

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на Учител по  химия при подаване на документите в училището.

   Срок за подаване на документите – до 15.09.2022 г. включително.

 1. ЕТАПИ НА ПОДБОРА
 2. Подбор по документи ;
 3. Събеседване с допуснатите кандидати;
 4. След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще се ключи трудов договор на основание чл.114 от КТ за една учебна година и във връзка с  чл. 70 ал.1 от КТ ,уговорен в полза на работодателя.

12.09.2022 г.                                                     Директор ГТ „Алеко Константинов“:

/Стефка Христова/