Проекти

„ЗАЕДНО НАПРЕД”

БG05M2OP001-3.002 – 0072 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020

 

ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ В ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, БАНСКО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

1. НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“.

2. НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“. Компонент 2: „Използване на съвременни методи за преподаване и създаване на електронно учебно съдържание и използване на електронни платформи“.

3. Програми и инициативи на Джуниър Ачийвмънт България.

4. ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“ е съфинансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ В ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, БАНСКО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 година

 

  1. Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

 

  1. Проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

-между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и Изпълнителна агенция „Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ – управляващ орган на ОП НОИР, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

  1. НП“Без свободен час“