Публични покани

Професионална гимназия     по селско стопанство и туризъм „Алеко

Константинов“- гр.Банско

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

съгласно ЗУСЕСИФ и чл.2 ал.7 от ПМС № 160 / 01.07.2016 г.

1.ДАННИ НА БЕНЕФИЦИЕНТА

 

Бенефициент: Професионална гимназия     по селско стопанство и туризъм „Алеко Константинов“- гр.Банско
Възложител: Професионална гимназия     по селско стопанство и туризъм „Алеко Константинов“- гр.Банско
№ на Договора/Заповедта: Договор № Д03-243/22.08.2016 г.
Име на проекта: „ЗАЕДНО НАПРЕД“-BG05M2OP001-3.002 – 0072
Адрес за кореспонденция: п.код 2770 гр.Банско ул.“Цар Самуил“ № 29
Лице за контакт: Ирина Станчева с тел. 0887 636173
Електронна поща: pgsst_bansko@abv.bg

2.ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА :

Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на офис оборудване и технически средства, необходими за изпълнение на дейностите по проект № BG05M2OP001-3.002 – 0072 „ЗАЕДНО НАПРЕД“, административен Договор № Д03-243/22.08.2016

  1. ОПИСАНИЕ

Доставка на технически средства:

1. Лаптоп- 6 бр.

2.Лазарен принтер – 6бр.

3.Таблети – 10 бр.

4.Мултимедиен проектор-4бр.

5.Интерактивна дъска- 1бр.

6.Фотоапарат- 3 бр.

7.Апаратура за звукозапис-1бр

8.Камера- 1 бр.

  Прогнозна стойност  18000.00 лв.  без ДДС. Сумата с ДДС е 21600.00 лв.

Предлагана крайна цена с ДДС на техническите средства да бъде по-ниска от:  1. Лаптоп- до 1000.00 лв.

2.Лазарен принтер – – до 800.00 лв

3.Таблети – 200 лв.

4.Мултимедиен проектор- до 1000.00 лв

5.Интерактивна дъска-  до 1000.00 лв

6.Фотоапарат- до 600.00 лв

7.Апаратура за звукозапис- до 1000.00 лв

8.Камера- до 1000.00 лв

 4.ТИП НА ПРОЦЕДУРАТА:

Избор без провеждане на процедура чрез публикуване на съобщетие за набиране на предложения , съгласночл.2 ал.7 от ПМС № 160 / 01.07.2016 г.

5.ПЛАНИРАНА ДАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО : 13.10.2016 г

6.КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ :

 до 20.10.2016 г.16.30 часа

7.НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ :

      Канадидатите за изпълнение на доставката могат да представят своите ценови предложения на e-mail:pgsst_bansko@abv.bg и / или на хартиен носител лично или чрез куриер по пощата на адреса на възложителя. Лицето за контакт е Ирина Станчева с тел. 0887 636173.

    Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани.Всеки кандидат има право да представи само една оферта.Ценовите предложения се изготвят на български език в български лева.

Приложения

 12.10.2016 г.