Вътрешноучилищни нормативни документи

Правилник   за устройството и дейността  на училището през учебната 2022/2023 година

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност през учебната 2021/2022 година

Етичен кодекс на училищната общност

Стратегия за развитие на училището

Приложения към стратегията за развитие  на училището

Форми на обучение през учебната 2022/2023 година.

Годишен план за дейността през учебната 2022/ 2023 година

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 2022/2023 г. 

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022/2023 година

План здравното и екологичното образование за учебната 2021/2022 година

План за работа за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

План за гражданско и интеркултурно образование през учебната  2022/2023 година

Инструкция за защита на личните данни

План за организиране, провеждане и отчитане на квалификационната дейност  през учебната 2022/2023 година

План – график за провеждане на дейностите  и повишаване на качествотото на учебния процес в Гимназия по туризъм ,,Алеко Константинов‘‘-гр.Банско за 2021/2022 учебна година

Годишен план на комисията по безопасност на движението по пътищата за 2021/2022 година

Училищен план за насърчаване и повишаване  на грамотността в училище за учебната 2021- 2022

План за работата на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците от ГТ Алеко Константинов“-гр. Банско за учебната 2021/2022 година

План за работа за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на ученици с наложени санкции, които са  в риск от отпадане поради проблемно поведение и безпричинни отсътвия 2022/2023 учебна година