Вътрешноучилищни нормативни документи

Правилник   за устройството и дейността  на училището през учебната 2023/2024 година

Етичен кодекс на училищната общност

Статегия за развитие на гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банско за периода  2023  – 2028 г.

Приложение към стратегията за развитие на гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банско за периода  2023  – 2028 г.

Форми на обучение през учебната 2023/2024 година.

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

Инструкция за защита на личните данни

План за организиране, провеждане и отчитане на квалификационната дейност  през учебната 2023/2024 година

План – график за провеждане на дейностите  и повишаване на качествотото на учебния процес  за 2023/2024 учебна година

Програма за гражданско,здравно,екологично и интеркултурно образование 2023/2024 г.

Механизъм   за  предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие  през учебната 2023/2024 година

Училищен механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза през учебната 2023/2024 година

Правила за работа на Екип за подкрепа на личностното развитие през учебната 2023/2024 година

Програма за осъществяване на процеса за приобщаващото образование през учебната 2023/2024 година

Програма за превенция на ранното напускане   на училище за учебната 2023/2024 година

План за гражданско и интеркултурно образование през учебната 2023/2024 година

Правила за работа с  електронен дневник   през учебната 2023/2024 година

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в училище за учебната 2023- 2024

План  за работа за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на учениците през 2023/2024 учебна година

Проекти и национални програми в гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Банско през учебната 2023/2024 година

 Вътрешни правила за възлагане на обществени  поръчки

.