Вътрешноучилищни нормативни документи

Правилник   за устройството и дейността  на училището през учебната 2020/2021 година

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност през учебната 2020/2021 година

Етичен кодекс на училищната общност

Стратегия за развитието на училището

Форми на обучение през учебната 2020/2021 година.

Годишен план за дейността през учебната 2020/ 2021 година

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 2020/2021 г. 

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021 година

План здравното и екологичното образование за учебната 2020/2021 година

План за работа за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

План за гражданско и интеркултурно образование през учебната  2020/2021 година

Инструкция за защита на личните данни

План за организиране, провеждане и отчитане на квалификационната дейност  през учебната 2020/2021 година

План – график за провеждане на дейностите  и повишаване на качествотото на учебния процес в Гимназия по туризъм ,,Алеко Константинов‘‘-гр.Банско за 2020/2021 учебна година

План – програма за безопасност на движението по пътищата през 2020/2021 година