Заповед за училищна зрелостна комисия – сесия август-септември 2020 г

ЗАПОВЕД

№ 398 /02.06.2020 г.

На основание чл.259 ал.1. от ЗПУО, § 7 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, чл. 22, т. 1, чл. 24 от Раздел IV. Организация и провеждане на държавни зрелостни изпити на училищно равнище на Наредба № 3 /17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити във връзка със Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката относно определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019/2020 година

ОПРЕДЕЛЯМ:

Училищна зрелостна комисия – сесия август-септември 2020 г., в състав: Председател: : Костадинка Иванова Попова, администратор на програмата за

организиране и провеждане на ДЗИ 2020г

GSM 0896072020 , e-mail: dina_popova@abv.bg

Членове:

  • Магделена Димитрова Радулова-старши учител по практическо обучение
  1. Славка Димитрова Сланчева – старши учител по АЕ
  2. Мариана Томова Джолева – ЗАС

НАРЕЖДАМ: Задължения на Училищната зрелостна комисия

1.Членовете на Училищната зрелостна комисия да се запознаят и стриктно изпълняват задълженията си, определени с чл. 24 от Наредба № 3/17.05.2004 г. на МОН за организиране и провеждане на държавни зрелостни изпити.

Срок: постоянен, до реализирането на сесията. Отг. УЗК

2.Да се организира приемането на заявления за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията в софтуерния продукт.

Срок: от 01.07.2020г. до 14.07.2020 г.

Отг. УЗК

З.Да се обобщи информацията от заявленията и изпращане на справка до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ.

Срок: до 16.07.2020 г.

Отг. Костадинка Попова

4.Допускане до държавни зрелостни изпити. Изготвяне на протокол за допускане до ДЗИ.

Срок: до 20.08.2020 г.

5.Да се обобщи информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ

Срок: до 20.08.2020 г.

Отг. Костадинка Попова

6.Да се организира издаването на служебни бележки за допускане до ДЗИ

Срок: до 24.08.2020 г. Отг. М.Джолева, М.Радулова

  1. Да се обявят списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.

Срок: до 24.08.2020 г.

Отг. К.Попова, М.Радулова

  1. Да се приемат от директора на училището протоколите с изпитните резултати. Да се изготви Протокол за резултати от ДЗИ. Протокол за резултати от ДЗИ и придобиване на средно образование и се организира издаване на дипломи на зрелостниците.

Срок: след обявяване на резултатите от ДЗИ-до 10.09.2020 г.

Отг. К.Попова, М.Радулова

  1. Предоставяне на възможност на зрелостниците чрез електронната система да разглеждат оценените си изпитни работи.

Срок: определен от Директора Отг. УЗК

10.Връчване на дипломите за завършено средно образование.

Срок: до 14.09.2020 г. Отг. Директор

К.Попова

ОПРЕДЕЛЯМ:

За работно място – кабинет на ЗДУД

Заповедта да се връчи на лицата за сведение и изпълнение и да се публикува на информационното табло и на сайта на училището.