ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА- РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г., М. ОКТОМВРИ/НОЕМВРИ

ДАТА,ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ПРЕДМЕТ УЧЕНИЦИ КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА / КВЕСТОРИ/ КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ
20.10.2022 г.

четвъртък

14:30 часа

Кабинет № 1

Основи на технологията на хранителните продукти

––––––––––

Суровини и материали

в ХВП

––––––––––

Суровини и материали

за производството на хляб,хлебни и сладкар

ски изделия

 

 

––––––––––

Мениджмънт в туризма

––––––––––

Икономика

Сашка Аргирова – прир. VIII клас

Фатима Зекир –    прир.VIII клас

 

 

 

Тодор Атанасов

Христо Янчовичин

 

Нина Терзиева

Магделена Радулова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––-

Славка Сланчева

Иван Палев

Димитър Димитров –  IX  клас

Айше Паша – IX  клас

–––––––––––––––––––-

Ани Илиева –  ХI клас

Асен Апостолов –  ХI клас

Елена Говедарова –  ХI клас

Гергана Славчова –  ХI клас

Йорданка Галева –  ХI клас

Даниела Димитрова –  ХI клас

––––––––––––––––––––

Яна Иванова Апостолова –  ХI клас

Кремена Ванева Мъхова –  ХI клас

––––––––––––––––––––

Мария Илиева –  Х клас

Фатме Кисьо –  Х клас

Бигие Заим –  Х клас

21.10.2022 г.

петък

13:30 часа

Кабинет № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––-

 

24.10.2022 г.

понеделник

14:30 часа

Кабинет № 1

Здравословно хранене, теория

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология на

специалността

 

 

 

 

––––––––––

Маркетинг в туризма

 

––––––––––

 

Терминология на

английски език в

хлебопроизводството

 

 

 

 

 

–––––––––-

ЧЕ – английски

 

 

 

 

 

 

–––––––––-

ЧЕ по професията –

английски

 

 

 

Сашка Аргирова – прир. VIII клас

Фатима Зекир –    прир.VIII клас

––––––––––––––––––––

Димитър Лазаров Димитров – IХ клас

Айше Мустафа Паша  –  IХ клас

Роза Козарева

Славка Сланчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––

Ерфе Туталъ

Борис Вангелов

 

 

 

 

 

 

 

 

Нина Терзиева

Магдалена Радулова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––-

Славка Сланчева

Валентина Коцакова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фатме Халил Кисьо –  X  клас

Бигие Ибраим Заим –  X  клас

Мария Асенова Илиева –  X  клас

 

 

Асен Димчов Апостолов – ХI клас

Даниела Георгиева Димитрова – ХI клас

Йорданка Емилова Галева – ХI клас

Елена Николаева Говедарова – ХI клас

Ани Сашова Илиева – ХI клас

Гергана Калинова Славчова –  XI  клас

––––––––––––––––––––

Яна Иванова Апостолова –  ХII клас

Кремена Ванева Мъхова –  ХII клас

––––––––––––––––––––

Сашка Аргирова – прир. VIII клас

Фатима Зекир –    прир.VIII клас

––––––––––––––––––––

Димитър Лазаров Димитров – IХ клас

Айше Мустафа Паша  –  IХ клас

 

Фатме Халил Кисьо –  X  клас

Бигие Ибраим Заим –  X  клас

Мария Асенова Илиева –  X  клас

––––––––––––––––––––

Асен Димчов Апостолов – ХI клас

Даниела Георгиева Димитрова – ХI клас

Йорданка Емилова Галева – ХI клас

Елена Николаева Говедарова – ХI клас

Ани Сашова Илиева – ХI клас

Гергана Калинова Славчова –  XI  клас

 

–––––––––––––––––––-

Яна Иванова Апостолова –  ХII клас

Кремена Ванева Мъхова –  ХII клас

 

25.10.2022 г.

вторник

14:30 часа

Кабинет № 1

Предприемачество

 

Машинознание

–––––––––-

Процеси и апарати в

ХВП

 

 

 

 

––––––––––

Туристическа,туропе-

раторска и агентска

дейност-теория

Сашка Аргирова – прир. VIII клас

Фатима Зекир –    прир.VIII клас

Димитър Лазаров Димитров –  IХ клас

Айше Мустафа Паша  –   IХ клас

Борис Вангелов

Роза Козарева

Христо Янчовичин

Мария Манушкина

Нина Терзиева

Магделена Радулова

 

 

 

 

Асен Димчов Апостолов – ХI клас

Даниела Георгиева Димитрова – ХI клас

Йорданка Емилова Галева – ХI клас

Елена Николаева Говедарова – ХI клас

Ани Сашова Илиева – ХI клас

Гергана Калинова Славчова –  XI  клас

–––––––––––––––––––-

Яна Иванова Апостолова –   ХII клас

Кремена Ванева Мъхова –   ХII клас

 

––––––––––––––––––––

26.10.2022 г.

Сряда

14:30 часа

Кабинет № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.2022г.

Четвъртък

14:30 часа

Кабинет №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––

28.10.2022г

Петък

13:30 часа

Кабинет № 1

 

 

Информационни

технологии

 

 

 

 

 

–––––––––-

Електротехника и

Електроника

 

 

 

 

––––––––––

Гостоприемство в

туристическата индустрия

 

 

 

 

Философия

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––-

Гражданско

образование

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––

Здравословно хранене

учебна практика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебна практика по

професията

Сашка Аргирова – прир. VIII клас

Фатима Зекир –    прир.VIII клас

––––––––––––––––––––

Димитър Лазаров Димитров –   IХ клас

Айше Мустафа Паша  –   IХ клас

Анна Рускова

Христо Янчовичин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нина Терзиева

Анна Рускова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––

Ерфе Туталъ

Димитър Марков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––-

 

Тодор Атанасов

Магделена Радулова

 

 

 

Борис Вангелов

Диана Бицина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––-

Магделена Радулова

Нина Терзиева

 

Фатме Халил Кисьо –  X  клас

Бигие Ибраим Заим –  X  клас

Мария Асенова Илиева –  X  клас

––––––––––––––––––––

Асен Димчов Апостолов – ХI клас

Даниела Георгиева Димитрова – ХI клас

Йорданка Емилова Галева – ХI клас

Елена Николаева Говедарова – ХI клас

Ани Сашова Илиева – ХI клас

Гергана Калинова Славчова –  XI  клас

––––––––––––––––––––

Яна Иванова Апостолова –  ХII клас

Кремена Ванева Мъхова –  ХII клас

 

 

 

 

Сашка Аргирова – прир. VIII клас

Фатима Зекир –    прир.VIII клас

–––––––––––––––––––-

Димитър Лазаров Димитров –   IХ клас

Айше Мустафа Паша  –   IХ клас

–––––––––––––––––––-

Фатме Халил Кисьо –  X  клас

Бигие Ибраим Заим –  X  клас

Мария Асенова Илиева –  X  клас

–––––––––––––––––––-

Асен Димчов Апостолов – ХI клас

Даниела Георгиева Димитрова – ХI клас

Йорданка Емилова Галева – ХI клас

Елена Николаева Говедарова – ХI клас

Ани Сашова Илиева – ХI клас

Гергана Калинова Славчова –  XI  клас

–––––––––––––––––––-

Яна Иванова Апостолова –  ХII клас

Кремена Ванева Мъхова –  ХII клас

–––––––––––––––––––-

Сашка Аргирова – прир. VIII клас

Фатима Зекир –    прир.VIII клас

–––––––––––––––––––-

Димитър Лазаров Димитров –   IХ клас

Айше Мустафа Паша  –   IХ клас

–––––––––––––––––––-

Асен Димчов Апостолов – ХI клас

Даниела Георгиева Димитрова – ХI клас

Йорданка Емилова Галева – ХI клас

Елена Николаева Говедарова – ХI клас

Ани Сашова Илиева – ХI клас

Гергана Калинова Славчова –  XI  клас

–––––––––––––––––-

Яна Иванова Апостолова –  ХII клас

Кремена Ванева Мъхова –  ХII клас

 

Фатме Халил Кисьо –  X  клас

Бигие Ибраим Заим –  X  клас

Мария Асенова Илиева –  X  клас

 

02.11.2022 г. сряда

14:30 часа

Кабинет № 1

Български език и литература Сашка Аргирова – IХ клас

Фатима Зекир –    IХ клас

Димитър Лазаров Димитров –  IХ клас

Айше Мустафа Паша  –   IХ клас

Славка Сланчева

Магделена Радулова

Роза Козарева

Росица Чолакова-Маркова

Фатме Халил Кисьо –  X  клас

Бигие Ибраим Заим –  X  клас

Мария Асенова Илиева –  X  клас

––––––––––––––––––––

Асен Димчов Апостолов – ХI клас

Даниела Георгиева Димитрова – ХI клас

Йорданка Емилова Галева – ХI клас

Елена Николаева Говедарова – ХI клас

Ани Сашова Илиева – ХI клас

Гергана Калинова Славчова –  XI  клас

––––––––––––––––––––

Яна Иванова Апостолова –  ХII клас

Кремена Ванева Мъхова –  ХII клас

 

03.11.2022 г. четвъртък

14:30 часа

Кабинет № 1

 

 

 

 

 

Математика

 

Сашка Аргирова – IХ клас

Фатима Зекир –    IХ клас

Димитър Лазаров Димитров –  IХ клас

Айше Мустафа Паша  –   IХ клас

Фатме Халил Кисьо –  X  клас

Бигие Ибраим Заим –  X  клас

Мария Асенова Илиева –  X  клас

––––––––––––––––––––

Асен Димчов Апостолов – ХI клас

Даниела Георгиева Димитрова – ХI клас

Йорданка Емилова Галева – ХI клас

Елена Николаева Говедарова – ХI клас

Ани Сашова Илиева – ХI клас

Гергана Калинова Славчова –  XI  клас

––––––––––––––––––––

Яна Иванова Апостолова –  ХII клас

Кремена Ванева Мъхова –  ХII клас

 

Нина Терзиева

Борис Вангелов

Анна Рускова

Недялка Чилева

04.11.2022 г. петък

13:30 часа

Кабинет № 1

 История и цивилизации

 

 

 

 

 

 

––––––––––

Хигиена на храненето

 

 

 

 

 

––––––––––

Технология на хотелиерското

обслужване

/теория/

Сашка Аргирова – IХ клас

Фатима Зекир –    IХ клас

Димитър Лазаров Димитров –  IХ клас

Айше Мустафа Паша  –   IХ клас

 

Тодор Атанасов

Христо Янчовичин

 

Борис Вангелов

Диана Бицина

 

 

 

 

 

 

–––––––––––

Нина Терзиева

МагдаленаРадулова

 

Фатме Халил Кисьо –  X  клас

Бигие Ибраим Заим –  X  клас

Мария Асенова Илиева –  X  клас

––––––––––––––––––––

Асен Димчов Апостолов – ХI клас

Даниела Георгиева Димитрова – ХI клас

Йорданка Емилова Галева – ХIклас

Елена Николаева Говедарова – ХI клас

Ани Сашова Илиева – ХI клас

Гергана Калинова Славчова –  XI  клас

––––––––––––––––––––

Яна Иванова Апостолова –  ХII клас

Кремена Ванева Мъхова –  ХII клас

 

 

07.11.2022 г.

понеделник

14:30 часа

Кабинет № 1

География и икономика

 

 

 

 

 

 

 

Микробиология

 

 

 

 

 

–––––––––-

Технология на хотелиерското обслужване/практика/

Сашка Аргирова – IХ клас

Фатима Зекир –    IХ клас

Димитър Лазаров Димитров –  IХ клас

Айше Мустафа Паша  –   IХ клас

 

Ерфе Туталъ

Анна Рускова

 

Борис Вангелов

Мариана Коцакова-Белчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––

Магдалена Радулова

Нина Терзиева

 

Фатме Халил Кисьо –  X  клас

Бигие Ибраим Заим –  X  клас

Мария Асенова Илиева –  X  клас

 

Асен Димчов Апостолов – ХI клас

Даниела Георгиева Димитрова – ХI клас

Йорданка Емилова Галева – ХI клас

Елена Николаева Говедарова – ХI клас

Ани Сашова Илиева – ХI клас

Гергана Калинова Славчова –  XI  клас

––––––––––––––––––––

Яна Иванова Апостолова –  ХI клас

Кремена Ванева Мъхова –  ХI клас

 

08.11.2022 г.

вторник

14:30 часа

Кабинет № 1

Руски език Сашка Аргирова – IХ клас

Фатима Зекир –    IХ клас

Димитър Лазаров Димитров –  IХ клас

Айше Мустафа Паша  –   IХ клас

––––––––––––––––––––

Фатме Халил Кисьо –  X  клас

Бигие Ибраим Заим –  X  клас

Мария Асенова Илиева –  X  клас

 

Славка Сланчева

Маделена Радулова

Роза Козарева

Росица Чолакова-Маркова

Асен Димчов Апостолов – ХI клас

Даниела Георгиева Димитрова – ХI клас

Йорданка Емилова Галева – ХI клас

Елена Николаева Говедарова – ХI клас

Ани Сашова Илиева – ХI клас

Гергана Калинова Славчова –  XI  клас

 

Яна Иванова Апостолова –  ХI клас

Кремена Ванева Мъхова –  ХI клас

 

09.11.2022 г.

сряда

14:30 часа

Кабинет № 1

Биология и здравно образование

 

 

 

 

 

 

–––––––––

Технологично обзавеждане по специалността

 

 

 

––––––––––Туристическа,туропе-

раторска и агентска дейност/уч.практика/

 

 

 

Сашка Аргирова – IХ клас

Фатима Зекир –    IХ клас

Димитър Лазаров Димитров –  IХ клас

Айше Мустафа Паша  –   IХ клас

 

Роза Козарева

Тодор Атанасов

 

Стефка Христова

Ерфе Туталъ

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––-

Нина Терзиева

Магдалена Радулова

 

Фатме Халил Кисьо –  X  клас

Бигие Ибраим Заим –  X  клас

Мария Асенова Илиева –  X  клас

 

Асен Димчов Апостолов – ХI клас

Даниела Георгиева Димитрова – ХI клас

Йорданка Емилова Галева – ХI клас

Елена Николаева Говедарова – ХI клас

Ани Сашова Илиева – ХI клас

Гергана Калинова Славчова –  XI  клас

––––––––––––––––––––

Яна Иванова Апостолова –  ХI клас

Кремена Ванева Мъхова –  ХI клас

 

10.11.2022 г. четвъртък

14:30 часа

Кабинет № 1

Физическо възпитание и спорт Сашка Аргирова – IХ клас

Фатима Зекир –    IХ клас

Димитър Лазаров Димитров –  IХ клас

Айше Мустафа Паша  –   IХ клас

 

Христо Янчовичин

Тодор Атанасов

Фатме Халил Кисьо –  X  клас

Бигие Ибраим Заим –  X  клас

Мария Асенова Илиева –  X  клас

 

Асен Димчов Апостолов – ХI клас

Даниела Георгиева Димитрова – ХI клас

Йорданка Емилова Галева – ХI клас

Елена Николаева Говедарова – ХI клас

Ани Сашова Илиева – ХI клас

Гергана Калинова Славчова –  XI  клас

––––––––––––––––––––

Яна Иванова Апостолова –  ХII клас

Кремена Ванева Мъхова –  ХII клас

 

11.11.2022 г.

петък

13:30 часа

Кабинет № 1

Химия и опазване на околната среда

 

 

 

 

 

 

–––––––––-

Производствена практика

 

 

 

 

 

Сашка Аргирова – IХ клас

Фатима Зекир –    IХ клас

Димитър Лазаров Димитров –  IХ клас

Айше Мустафа Паша  –   IХ клас

––––––––––––––––––––

Фатме Халил Кисьо –  X  клас

Бигие Ибраим Заим –  X  клас

Мария Асенова Илиева –  X  клас

 

Асен Димчов Апостолов – ХI клас

Даниела Георгиева Димитрова – ХI клас

Йорданка Емилова Галева – ХI клас

Елена Николаева Говедарова – ХI клас

Ани Сашова Илиева – ХI клас

Гергана Калинова Славчова –  XI  клас

–––––––––––––––––––-

Яна Иванова Апостолова –  ХII клас

Кремена Ванева Мъхова –  ХII клас

 

Анна Рускова

Борис Вангелов

Ерфе Туталъ

Стефка Христова

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––-

Нина Терзиева

Магдалена Радулова

14.11.2022 г. понеделник

14:30 часа

Кабинет № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика и астрономия

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––

Учебна практика на специалността

 

 

 

 

 

 

/

Сашка Аргирова – IХ клас

Фатима Зекир –    IХ клас

Димитър Лазаров Димитров –  IХ клас

Айше Мустафа Паша  –   IХ клас

––––––––––––––––––––

Фатме Халил Кисьо –  X  клас

Бигие Ибраим Заим –  X  клас

Мария Асенова Илиева –  X  клас

Асен Димчов Апостолов – ХI клас

Даниела Георгиева Димитрова – ХI клас

Йорданка Емилова Галева – ХI клас

Елена Николаева Говедарова – ХI клас

Ани Сашова Илиева – ХI клас

Гергана Калинова Славчова –  XI  клас

 

 

Анна Рускова

Христо Янчовичин

Ерфе Туталъ

Екатерина Ганджова

 

 

 

 

 

 

–––––––––––

Магдалена Радулова

Нина Терзиева

 

 

15.11.2022 г.

Вторник

14:30 часа

Кабинет № 1

 

Техническо чертане

 

 

 

––––––––––

Производствена практика

 

––––––––––

ЧЕ Английски

Сашка Аргирова – IХ клас

Фатима Зекир –    IХ клас

Димитър Лазаров Димитров –  IХ клас

Айше Мустафа Паша  –   IХ клас

–––––––––––––––––––-

Фатме Халил Кисьо –  X  клас

Бигие Ибраим Заим –  X  клас

Мария Асенова Илиева –  X  клас

 

Сашка Аргирова – IХ клас

Фатима Зекир –    IХ клас

Димитър Лазаров Димитров –  IХ клас

Айше Мустафа Паша  –   IХ клас

 

Тодор Атанасов

Роза Козарева

Нина Терзиева

Магдалена Радулова

 

 

 

 

 

 

–––––––––––-

Славка Сланчева

Валентина Коцакова