Обявление

На основание заповед № 80 /14.11.2022 г. на директора на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов” град Банско

СЕ    ОБЯВЯВА

 търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на имоти и части от имоти в м.“Почивачката“ , собственост на   Гимназия по туризъм „Алеко Константинов” –гр. Банско:

1.Терен, представляващ част от имот № 02676.4.83-312 в м.“Почивачката“ по кадастралната карта на гр.Банско с площ на имота 7193.68 кв.м. / 7,19368 дка  за отдаване под наем  за срок от 10 години.

2.Терен, представляващ част от имот № 02676.4.83-311 в м.“Почивачката“ по кадастралната карта на гр.Банско с площ на имота 925.51 кв.м. / 0.92551 дка  за отдаване под наем  за срок от 10 години.

З. Селскостопанска сграда  на един етаж, с индентификатор № 02676.4.83.2 по кадастралната карта на гр.Банско с площ от 73.83 кв.м. за отдаване под наем  за срок от 10 години.

  1. Предназначение на обектите – дейности свързани със спорт и забавни игри.
  2. Срок за ползване на обектите –10 години.
  3. Цена на тръжна документация – 10.00 лв.
  4. Документи за участие в търга се подават в деловодството на училището до 16 часа на   07.12.2022 г.
  5.  Търгът ще се проведе на 08.12.2022 г. от 14.00 ч. в учителската стая в училището с адрес: гр.Банско, ул.“Цар Самуил“№29, 2-ри етаж.

 

За информация: тел. 0749/ 8 82 92