Обявление

Гимназия по  туризъм „Алеко Константинов” –гр. Банско, обявява следното

РЕШЕНИЕ:

            Със заповед № 95/09.12.2022 г. на директора на училището се утвърждава   предложеното  класиране на участниците в търга съгласно Протокол от 08.12.2022 г. на комисия назначена със заповед на директора за организиране и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и част от имоти в м.“Почивачката“ край гр.Банско –  собственост на   Гимназия по  туризъм „Алеко Константинов” гр. Банско , както следва:

Наименование на имотите Внесен депозит за      за

участие

Тръжна

цена

 

Предложения

 

Класиране на предложените цени

 

I място           IIмясто

ИМОТИ „Т. Е .И .“ЕООД „Т. Е .И .“ЕООД
1 Терен, представляващ част от имот № 02676.4.83-312 в м.“Почивачката“ по кадастралната карта на гр.Банско с площ на имота 7193.68 кв.м. / 7,19368 дка 200.00 764.00  

Вх№ 01/ 07.12.2022 г.            800.00 лв.

 

Вх№……./            лв.

 

Вх№ 01/ 07.12.2022 г.            800.00 лв

 

Вх№……./            лв.

  „Т. Е .И .“ЕООД „Т. Е .И.“ЕООД
2 Терен, представляващ част от имот № 02676.4.83-311 в м.“Почивачката“ по кадастралната карта на гр.Банско с площ на имота 925.51 кв.м. / 0.92551 дка 30.00 98.00  

Вх№ 02/ 07.12.2022 г.            100.00 лв.

 

Вх№……./            лв.

 

Вх№ 02/ 07.12.2022 г.            100.00 лв

 

Вх№……./            лв.

  „Т. Е .И .“ЕООД „Т. Е .И .“ЕООД
3 Селскостопанска сграда  на един етаж, с индентификатор № 02676.4.83.2 по кадастралната карта на гр.Банско с площ от 73.83 кв.м. 60.00 194.00  

Вх№ 03/ 07.12.2022 г.            200.00 лв.

 

Вх№……./            лв.

 

Вх№ 03/ 07.12.2022 г.            200.00 лв

 

Вх№……./            лв.

 

Участникът, спечелил търга, внася в полза на  Наемодателя в 14-дневен срок от  влязлата в сила заповед срещу издадени от Наемодателя фактури :

  • достигнатата цена или първата вноска. Внесеният депозит се прихваща от цената.
  • парична гаранция в размер на двумесечен наем

Плащането  се извършва по банкова сметка на училището след изготвяне на фактура .

На основание раздел III т.4 от Заповед № 80/14.11.2022 г. на Директора на училището ,договорът по предмета на търга се подписва от директора  след издаване на  заповедта за обявяване на резултатите от търга  и представяне на документите  за извършените  плащания.

Договорите за отдаване под наем на недвижимите имоти се сключват в писмена форма, в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

        Терените и сградата – предмет на сделките , се предават с предавателно-приемателен протокол от представителите на училището  на спечелилия участник. Протоколът е неразделна част от договора.