Обяви за свободни работни места

О Б Я В А

ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ“

 На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ град Банско обявява свободно работно място по чл.67, ал.1, т.1 във връзка с  чл. 70 ал.1 от Кодекса на труда със срок на изпитване до 6 (шест) месеца в полза на работодателя.

  Заместник директор учебна дейност  с годишен норматив 144 часа-    код по НКПД: 23596002

УСЛОВИЯ:

 • Вид на договора – трудов договор за 1 работно място;;
 • Срок – безсрочен със срок на изпитване – до 6 месеца в полза на работодателя;
 • Режим на работа – продължителност 8 часа, редовно;
 1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 2. Гражданство– Република България;
 3. Образование-  висше ;
 4. Образователно-квалификационна степен   „Бакалавър“ или „Магистър“ Педагогическа специалност – „Информатика“ или „ Информационни технологии“ ;
 5. Допълнителни изисквания :

– осъществяване системен контрол върху образователния процес и дейността на педагогическите специалисти в училището;

– участие в създаването на условия и упражнява контрол по прилагането и спазването на държавните образователни стандарти ;

– популяризиране дейността на училището чрез рекламни клипове, презентации и други форми на реклама в сайтове и платформи ;

– отговорност ;

–  умения за работа в екип .

Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията си ;

 1. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците ; 
 1. Кандидатът даняма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако наказанието е заличено;
 1. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до една година от обявяване на мястото.
 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 2. Заявление до директора (свободна форма за кандидатстване);
 3. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 4. Професионална автобиография (тип CV);
 5. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;
 6. Копие от документи за придобита образователна квалификационна дейност, допълнителна квалификация ;
 7.  Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

III. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в канцеларията на училището  в гр. Банско, ул.“Цар Самуил“ № 29, всеки делничен ден от  8.30 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Мариана Джолева – телефон за контакт 0749/88292

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на   Заместник директор    учебна дейност   при подаване на документите в училището.

   Срок за подаване на документите – до 13.07.2023 г. включително.

 1. ЕТАПИ НА ПОДБОРА
 2. Подбор по документи ;
 3. Събеседване с допуснатите кандидати;
 4. След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще се сключи трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 ал.1 от Кодекса на труда със срок на изпитване до 6 (шест) месеца в полза на работодателя   на 8  часа работно време  .

 

 

О Б Я В А

ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„УЧИТЕЛ, ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“

          На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ град Банско обявява свободно работно място по чл.67, ал.1, т.1 във връзка с  чл. 70 ал.1 от Кодекса на труда със срок на изпитване до 6 (шест) месеца в полза на работодателя.

  Учител , теоретично обучение по хранителни технологии –    код по НКПД: 23205006

УСЛОВИЯ:

 • Вид на договора – трудов договор за 1 работно място;;
 • Срок – безсрочен със срок на изпитване – до 6 месеца в полза на работодателя, считано от 15.09.2023 г.;
 • Режим на работа – продължителност 8 часа, редовно;
 1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 2. Гражданство– Република България;
 3. Образование-  висше ; 
 1. Образователно-квалификационна степен   „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалност от професионално направление съответстваща на учебните предмети с присъдена професионална квалификация „учител“.       Педагогическа специалност , свързана с хранителните технологии ;
 1. Допълнителни изисквания – компютърна и чуждоезикова грамотност, организационни  умения, отговорност, умения за работа в екип ;
 2. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от   право да упражнява професията си ;
 3. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и  здравето на учениците ;
 1. Кандидатът даняма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако наказанието е заличено;
 2. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до  една година от обявяване на мястото.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление до директора (свободна форма за кандидатстване);
 2. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за  сверяване;
 5. Копие от документи за придобита образователна квалификационна дейност, допълнителна квалификация ;
 6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

III. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в канцеларията на училището  в гр. Банско, ул.“Цар Самуил“ № 29, всеки делничен ден от  8.30 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Мариана Джолева – телефон за контакт 0749/88292

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на     Учител , теоретично  обучение по хранителни технологии при подаване на документите в училището.

   Срок за подаване на документите – до 13.07.2023 г. включително.

 1. ЕТАПИ НА ПОДБОРА
 2. Подбор по документи ;
 3. Събеседване с допуснатите кандидати;
 4. След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще се сключи трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 ал.1 от Кодекса на труда със срок на изпитване до 6 (шест) месеца в полза на работодателя   на 8  часа работно време , считано от 15.09.2023 г.

 

 

О Б Я В А

ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ОБРАЗОВАТЕЛЕН  МЕДИАТОР“

         На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ град Банско обявява свободно работно място по чл.68, ал.1, т.2 във връзка с чл.70 ал.1 от Кодекса на труда със срок на изпитване до 1 (един) месец в полза на работодателя.

Образователен медиатор в училище в изпълнение на дейностите по проект BG05SFPR001-1.001-0001 ,,Успех за теб“ за учебната 2023/2024 г., финансиран по програма ,,Образование“  2021-2027 г., съфинансиран от Европейския съюз  с код по НКПД : 53123004

УСЛОВИЯ:

 • Вид на договора – трудов договор за 1  работно място;
 • Срок – до приключване дейностите на училището по проект „Успех за теб“ за учебната 2023/2024 г.-до 30.06.2024 г. вкл. със срок на изпитване – до 1 (един) месец в полза на работодателя.
 • Режим на работа – продължителност 8 часа, редовно;

 

I.ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТА Образователен медиатор в училище

съгласно длъжностната характеристика за длъжността , изготвена от бенифициента по проекта BG05SFPR001-1.001-0001 ,,Успех за теб“ – Министерство на образованието и науката както следва:

 • Гражданство– Република България;
 • Образование–   основно/средно/ висше ;
 • Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи ; познаване и съпричастност към проблемите им
 • Необходими лични качества: лоялност към институцията ,дискретност, умения за работа в екип, умения за общуване, способност да изпълнява стриктно възложените му задачи, умения за мотивация, умения за управление на конфликти, способност да планира, организира и контролира собствената си работа , умения за разпределяне на времето.
 • Професионален опит: не се изисква
 • Допълнителна квалификация/обучение : компютърна грамотност
 • Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията си ;
 • Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците ;
 • Кандидатът даняма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако   наказанието е заличено;
 • Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на  основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до  една година от обявяване на мястото.

II.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление до директора (свободна форма за кандидатстване);
 2. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;
 5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

III. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в канцеларията на училището  в гр.   Банско, ул.“Цар Самуил“ № 29, всеки делничен ден  от  8.30 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Мариана Джолева – телефон за контакт 0749/88292

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на   Образователен медиатор в училище при подаване на документите в училището.

   Срок за подаване на документите – до 13.07.2023 г. включително

 1. ЕТАПИ НА ПОДБОРА
 2. Подбор по документи от комисия по подбор на персонала;
 3. Събеседване с допуснатите кандидати;
 4. След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще се сключи трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.2 във връзка с чл.70 ал.1 от Кодекса на труда със срок на изпитване до 1 (един) месец в полза на работодателя   на 8  часа работно време  от 15.09.2023 г.  със срок  до 30.06.2024 г. вкл.

 

04.07.2023 г.                       Директор ГТ „Алеко Константинов“                                                                                                            /Стефка Христова/