Обяви за свободни работни места

О Б Я В А

ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 „УЧИТЕЛ  ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ И

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА“ – 1 ЩАТ

         На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на Гимназия по туризъм”Алеко Константинов“ град Банско обявява свободно работно място по чл.67 ал.1 т.1 във връзка с  чл. 70 ал.1 от КТ със срок на изпитване до 6 (шест) месеца в полза на работодателя .

Учител  по история и цивилизация и по география и икономика –    код по НКПД: 23305005

УСЛОВИЯ:

 • Вид на договора – трудов договор за 1  работно място;
 • Срок – безсрочен със срок на изпитване – 6 месеца в полза на работодателя;
 • Режим на работа – продължителност 8 часа, редовно;
 1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 2. Гражданство– Република България;
 3. Образование-  висше ;
 4. Образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“ или „Магистър“
 • Специалност „История и „География“;
 • Педагогическа специалност ;
 1. Допълнителни изисквания – компютърна и чуждоезикова грамотност, организационни  умения, отговорност, умения за работа в екип ;
 1. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията си ;
 1. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците ;
 1. Кандидатът даняма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако наказанието е заличено;
 1. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до  една година от обявяване на мястото.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление до директора (свободна форма за кандидатстване);
 2. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;
 5. Копие от документи за придобита образователна квалификационна дейност, допълнителна  квалификация ;

III. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в канцеларията на училището  в гр.  Банско, ул.“Цар Самуил“ № 29, всеки делничан ден от от 8.00 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Мариана Джолева – телефон за контакт 0749/88292

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на  Учител  по история и   цивилизация и по география и икономика     при подаване на документите в училището.

   Срок за подаване на документите – до 12 часа на 21.08.2023 г. включително.

 1. ЕТАПИ НА ПОДБОРА
 2. Подбор по документи ;
 3. Събеседване с допуснатите кандидати;
 4. След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще се ключи трудов договор на основание чл.67 ал.1 т.1 от КТ при пълно работно време-8 часа, във връзка с  чл. 70 ал.1 от КТ ,уговорен в полза на работодателя.

 

О Б Я В А

ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„УЧИТЕЛ  ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“ -468 ЧАСА

         На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на Гимназия по туризъм”Алеко Константинов“ град Банско обявява свободно работно място по чл.114  във връзка с  чл. 70 ал.1 от КТ със срок на изпитване до 6 (шест) месеца в полза на работодателя .

     Учител  по Български език и литература –    код по НКПД: 23305005

УСЛОВИЯ:

 • Вид на договора – трудов договор;
 • Срок –със срок на изпитване – 6 месеца в полза на работодателя;
 • Режим на работа : –  почасово , съгласно утвърдената  от директора учебна програма за учебната 2023 / 2024 година от  468  ( четиристотин шестдесет и осем) часа

 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Гражданство– Република България;
 2. Образование-  висше ;
 3. Образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“ или „Магистър“
 • Специалност „ Български език и литература“
 • Педагогическа специалност ;
 1. Допълнителни изисквания – компютърна и чуждоезикова грамотност, организационни  умения, отговорност, умения за работа в екип ;
 1. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от  право да упражнява професията си ;
 1. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и  здравето на учениците ;
 1. Кандидатът даняма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако   наказанието е заличено;
 1. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до  една година от обявяване на мястото.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление до директора (свободна форма за кандидатстване);
 2. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;
 1. Копие от документи за придобита образователна квалификационна дейност, допълнителна квалификация ;

 III. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в канцеларията на училището  в гр.    Банско, ул.“Цар Самуил“ № 29, всеки делничан ден от от 8.00 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Мариана Джолева – телефон за контакт 0749/88292

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на   Учител по  Български   език и литература    при подаване на документите в училището.

   Срок за подаване на документите – до 12 часа на 21.08.2023 г. включително.

 1. ЕТАПИ НА ПОДБОРА
 2. Подбор по документи ;
 3. Събеседване с допуснатите кандидати;
 4. След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще се ключи трудов договор на основание чл.114 във връзка с  чл. 70 ал.1 от КТ със срок на изпитване до 6 (шест) месеца в полза на работодателя.

 

О Б Я В А

ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„УЧИТЕЛ  ПО  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 90 ЧАСА“

         На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на Гимназия по туризъм”Алеко Константинов“ град Банско обявява свободно работно място по чл.114 във връзка с  чл. 70 ал.1 от  КТ със срок на изпитване до 6 (шест) месеца в полза на работодателя .

     Учител  по информационни технологии –    код по НКПД: 23305005

УСЛОВИЯ:

 • Вид на договора – трудов договор;
 • Срок –със срок на изпитване – 6 месеца в полза на работодателя;
 • Режим на работа – почасово , съгласно утвърдената от директора учебна програма за учебната 2023/ 2024 година от  90  ( деветдесет) часа.
 1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 2. Гражданство– Република България;
 3. Образование-  висше ;
 4. Образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“ или „Магистър“
 • Специалност „Информатика“;
 • Педагогическа специалност ;
 1. Допълнителни изисквания – компютърна и чуждоезикова грамотност, организационни

умения, отговорност, умения за работа в екип ;

 1. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от  право да упражнява професията си ;
 1. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и  здравето на учениците ;
 1. Кандидатът даняма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако  наказанието е заличено;
 1. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до  една година от обявяване на мястото.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление до директора (свободна форма за кандидатстване);
 2. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;
 1. Копие от документи за придобита образователна квалификационна дейност, допълнителна  квалификация ;

III. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в канцеларията на училището  в гр. Банско, ул.“Цар Самуил“ № 29, всеки делничан ден от от 8.00 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Мариана Джолева – телефон за контакт 0749/88292

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на   Учител по   информационни технологии      при подаване на документите в училището.

   Срок за подаване на документите – до 12 часа на 21.08.2023 г. включително.

 1. ЕТАПИ НА ПОДБОРА
 2. Подбор по документи ;
 3. Събеседване с допуснатите кандидати;
 4. След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще се ключи трудов договор на основание чл.114 от КТ за една учебна година и във връзка с  чл. 70 ал.1 от КТ  със срок на изпитване до 6 (шест) месеца в полза на работодателя .

 

О Б Я В А

ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„УЧИТЕЛ  ПО  ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ “ –162 ЧАСА

         На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на Гимназия по туризъм”Алеко Константинов“ град Банско обявява свободно работно място по чл.114 и  във връзка с  чл. 70 ал.1 от КТ със срок на изпитване до 6 (шест) месеца в полза на работодателя.

     Учител  по физика  и астрономия –    код по НКПД: 23305005

УСЛОВИЯ:

 • Вид на договора – трудов договор;
 • Срок –със срок на изпитване – 6 месеца в полза на работодателя;
 • Режим на работа – почасово , съгласно утвърдената от директора учебна програма за учебната 2023 / 2024 година от  162  ( сто шестдесет и два) часа
 1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 2. Гражданство– Република България;
 3. Образование-  висше ;
 4. Образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“ или „Магистър“
 • Специалност „Физика“
 • Педагогическа специалност ;
 1. Допълнителни изисквания – компютърна и чуждоезикова грамотност, организационни

умения, отговорност, умения за работа в екип ;

 1. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от

право да упражнява професията си ;

 1. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и  здравето на учениците ;
 1. Кандидатът даняма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако  наказанието е заличено;
 1. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до една година от обявяване на мястото.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление до директора (свободна форма за кандидатстване);
 2. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;
 1. Копие от документи за придобита образователна квалификационна дейност, допълнителна квалификация ;

III. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в канцеларията на училището   в гр.    Банско, ул.“Цар Самуил“ № 29, всеки делничан ден от от 8.00 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Мариана Джолева – телефон за контакт 0749/88292

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на   Учител по физика  и астрономия  при подаване на документите в училището.

   Срок за подаване на документите – до 12 часа на 21.08.2023 г. включително.

 1. ЕТАПИ НА ПОДБОРА
 2. Подбор по документи ;
 3. Събеседване с допуснатите кандидати;
 4. След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще се ключи трудов договор на основание чл.114  във връзка с  чл. 70 ал.1 от КТ със срок на изпитване до 6 (шест) месеца в полза на работодателя .

31.07.2023 г.                        Директор ГТ „Алеко Константинов“: ………………

            Стефка Христова/