Обява за свободно работно място за длъжността учител, практическо обучение по професия „планински водач“

На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на Гимназия по туризъм”Алеко Константинов“ град Банско обявява временно свободно работно място – по заместване до завръщане на титуляра  по чл.68 ал.1 т.3  или чл.111 от  Кодекса на труда   .

     УЧИТЕЛ, ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО  ПРОФЕСИЯ  „ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ“  С КОД ПО НКПД: 23205002

УСЛОВИЯ:

 • Вид на договора – трудов договор;
 • Срок –до завръщане на титуляра ;
 • Режим на работа – продължителност 8 часа, редовно;

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Гражданство– Република България;
 2. Образование-  висше ;
 3. Образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“ или „Магистър“
  • Специалност  „ Спорт“ или  „ Физическо възпитание“
  • Педагогическа специалност ;
 1. Допълнителни изисквания – компютърна грамотност, организационни умения,  отговорност,   умения за работа в екип ;
 1. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията си ;
 1. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и   здравето на учениците ;
 1. Кандидатът даняма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако  наказанието е заличено;

 Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до  една година от обявяване на мястото.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление до директора (свободна форма за кандидатстване);
 2. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за   сверяване;
 1. Копие от документи за придобита образователна квалификационна дейност, допълнителна  квалификация ;

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в канцеларията на училището  в гр. Банско, ул.“Цар Самуил“ № 29, всеки делничан ден от от 8.00 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Мариана Джолева – телефон за контакт 0749/88292

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика    Учител , практическо    обучение по професия „Планински водач“  при подаване на документите в училището.

   Срок за подаване на документите – до 16 часа на 12.12.2023 г. включително.

ЕТАПИ НА ПОДБОРА

 1. Подбор по документи ;
 2. Събеседване с допуснатите кандидати;
 3. След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще се ключи трудов договор на основание чл.68 ал.1 т.3  или чл.111 от КТ  със срок до завръщане на титуляра .

08.12.2023 г.                                               Директор ГТ „Алеко Константинов“:                                                                                                                        /Стефка Христова/