Обява

ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ОБРАЗОВАТЕЛЕН  МЕДИАТОР“

       На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ град Банско обявява свободно работно място по чл.68, ал.1, т.2 във връзка с чл.70 ал.1 от Кодекса на труда със срок на изпитване до 6 (шест) месеца в полза на работодателя, като срокът на изпитване не може да е по-дълъг от крайния срок на трудовия договор.

Образователен медиатор в училище в изпълнение на дейностите по проект BG05SFPR001-1.001-0001 ,,Успех за теб“, финансиран по програма ,,Образование“  2021-2027 г., съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката  с код по НКПД : 53123004- 0.5 щат

УСЛОВИЯ:

  • Вид на договора – трудов договор за 5 щат  работно място;
  • Срок – до приключване дейностите на училището по проект „Успех за теб“ – до 2027 г.  със срок на изпитване в полза на работодателя.
  • Режим на работа – продължителност 4 часа, редовно

I.ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТА Образователен медиатор в училище съгласно длъжностната характеристика за длъжността , изготвена от бенефициента по проекта BG05SFPR001-1.001-0001 ,,Успех за теб“ – Министерство на образованието и науката както следва:

 • Гражданство– Република България;
 • Образование–   основно/средно/ висше ;
 • Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи ; познаване и съпричастност към проблемите им .
 • Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в училището.

  Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други    характерни  култрни особености на общностите, с които работи.

Кандидатът да е с произход от уязвимите общности.

    • Умения за организиране на срещи с родителите на проблемни ученици и ученици, които не посещават редовно учебните часове с цел информираност и  редовно посещаване на училището.
    • Необходими лични качества: лоялност към институцията ,дискретност, умения за работа в екип, умения за общуване, способност да изпълнява стриктно възложените му задачи, умения за мотивация, умения за управление на конфликти, способност да планира, организира и контролира собствената си работа , умения за разпределяне на времето.
    • Професионален опит: не се изисква
    • Допълнителна квалификация/обучение : компютърна грамотност
    • Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията си ;
    • Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците ;
    • Кандидатът даняма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако   наказанието е заличено;
    • Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на  основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до  една година от обявяване на мястото.

  II.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

 1. Заявление до директора (свободна форма за кандидатстване);
 2. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;
 5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

III. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в канцеларията на училището  в гр.   Банско, ул.“Цар Самуил“ № 29, всеки делничен ден  от  8.30 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Мариана Джолева – телефон за контакт 0749/88292

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на   Образователен медиатор в училище при подаване на документите в училището.

   Срок за подаване на документите – до 18.01.2024 г. включително

 

Директор ГТ „Алеко Константинов“:                                                                                                                  /Стефка Христова/