Заповед за утвърждаване на Държавен план-прием в VIII клас в област Благоевград за учебната 2024/2025 година

Тук можете да се запознаете със заповедта за утвърждаване на Държавен план-прием в VIII клас за 121 паралелки с общ брой 3 146 места в област Благоевград за учебната 2024/2025 година.

Тук можете да се запознаете с утвърдения на Държавен план-прием в VIII клас за Гимназия по туръзъм „Алеко Константинов“ гр. Банско за учебната 2024/2025 година.