Обява

ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 „ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

И КАСИЕР В  УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ“ – 1 ЩАТ

На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, ръководството на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ град Банско обявява свободно работно място по чл.67 ал.1 т.1 във връзка с  чл. 70 ал.1 от Кодекса на труда

Завеждащ административна служба и касиер в учебно    заведение  

 код по НКПД: 41912003

УСЛОВИЯ:

 • Вид на договора – трудов договор за 1  работно място;
 • Срок – безсрочен със срок на изпитване – 6 месеца в полза на работодателя;
 • Режим на работа – продължителност 8 часа, редовно;

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Гражданство– Република България;
 2. Образование-  средно или висше ;
 3. Допълнителни изисквания :
 • Умения за работа с нормативни документи ;
 • Умения за изготвяне на заповеди, свързани с дейността на училището, дипломи, удостоверения за завършен образователен етап , служебни бележки, удостоверения, писма, справки  и други училищни документи;
 • Умения за водене на деловодството , водене на заповедната книга , регистрите за дипломи и удостоверения за завършен образователен етап , водене и съхранение на архива.
 • Умения за работа с компютър — OS Windows, MS Word, MS Excel, Internet;
 • Умения за работа със специфичен софтуер- електроните платформи на МОН;
 • Умения за работа с каса и парични средства, водене на касова книга и изготвяне на  приходно-разходни документи;
 • Умения за работа в екип .
 1. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията си ;
 2.  Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците ;
 3. Кандидатът даняма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако наказанието е заличено;
 4. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до една година от обявяване на мястото.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление до директора (свободна форма за кандидатстване);
 2. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за   сверяване;
 5. Копие от документи за придобита допълнителна квалификация ;
 6. Декларация за разрешение ползването на лични данни по образец на училището.

 III. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в канцеларията на училището  в гр.  Банско, ул.“Цар Самуил“ № 29, всеки делничен ден от от 8.00 до 16.00 часа.

Лице за контакти: Мариана Джолева – телефон за контакт 0749/88292

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на  Завеждащ административна служба и касиер в учебно    заведение    при подаване на документите в училището..

   Срок за подаване на документите – до 12 часа на 20.06.2024 г. включително.

 07.06.2024 г.                                                      Директор ГТ „Алеко Константинов“: …………

                                                                                                                                        /Стефка Христова/