Административни услуги

Административните услуги се извършват от Завеждащ административно служба“ всеки делничен ден при следното работно време:
    8.00 – 12.00 часа
    13.00 – 16.30 часа
    в сградата на гимназията

Видове административните услуги

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)