График

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА  II-ри УЧЕБЕН СРОК 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

№ по ред VIlla Ха ХIIа
Понеделник
1. Химия и оп.на околната среда-М.Рад. Биология и здравно образование Ст.Христова Български език и литература Р. Кошрева
2. Математика А.Рускова Български език и литература Р.Козарева Охранителни мерки и безопасност-Т.Атанасов
3. Физическо възпитание и спорт Хр.Янчовичин Математика А.Рускова УП по технология на хотелиерското обслужване Т.Атанасов
4. Български език и литература Р. Козарева История и цивилизация Сл. Сланчева УП по технология на хотелиерското обслужване Т.Атанасов
5. Биология и здр. Обр-М.Радулова. ЧЕ – руски език Р.Козарева УП по технология на хотелиерското обслужване Т.Атанасов
6. Информационни технолотии Р.Варс ЧЕ-АЕ Сл.Сланчева УП по технология на хотелиерското обслужване Т.Атанасов
7. Час на класа М.Ра плова Час на класа Сл.Сланчева Час на класа Р.Козарева
Вторник
1. Здравословно хранене т.М.Радулова Икономика Р. Варсами Български език и литература ЗИП Р.Козарева
2. Здравословно хранене -т.М.Радулова Физическо възпитание и спорт Хр.Янчовичин Български език и литература ЗИП Р.Козарева
3. Здравословно хранене У П.М.Радулова Философия Р.Козарева Мениджмънт в туризма Р.Варсами
4. Здравословно хранене УП.М.Радулова Български език и литература Р.Козарева Свят и личност Сл.Сланчева
5. Здравословно хранене УП.М.Радулова География и икономика Т.Атанасов ЧЕП Английски език. Сл.Сланчева
6. Здравословно хранене У П.М.Радулова История и цивилизация Сл. Сланчева Охранителни мерки и безопасност Т.Атанасов
7. ЧЕ-АЕ Сл.Сланчева УП по технология на хотелиерското обслужване 1 гр.Т.Атанасов/ Бит и култура 2 гр.Хр.Янчовичин История на матер. и духовна култура М.Радулова
Срядa
1. Биология и здравно образование М.Радулова Български език и литература Р.Козарева Свят и личност Сл.Сланчева
2. Български език и литература Р.Козарева УП по ТХО 1 гр.Т.Ат./Екол. и биор.Хр. История на мат. и духовна култура М.Радулова
3. Терминология на английски език в хлебопризводството-С л .Сланчева Физика и астрономия Хр.Янчовичин Технология на допълнителните дейности в туризма М.Радулова
4. ЧЕ-Английски език Сл.Сланчева Физическо възпитание и спорт Хр.Янчовичин Технология на хотелиерското обслужване ЗИПП М.Радулова
5. Математика А.Рускова Химия и опазване на околната среда М.Радулова Български език и литература Р.Козарева
6. История и цивилизация Сл. Сланчева ЧЕ – руски език Р.Козарева Физическо възпитание и спорт Хр.Янчовичин
7. Физическо възпитание и спорт Хр.Янчовичин Спец.софтуер 1 гр.М.Р./ТАО 2 гр.Т.Атанасов Математика А.Рускова
Четвъртък
1. ЧЕ-Английски език Сл. Сланчева Здравословно хранене 1 гр.М.Радулова/Зимни спортове 2гр.Т.Атанасов Български език и литература Р.Козарева
2. Български език и литература Р.Козарева История и цивилизация Сл. Сланчева Математика А.Рускова
3. История и цивилизация Сл. Сланчева Математика А.Рускова Мениджмънт в туризма Р.Варсами
4. Математика АЛЧскова География и икономика Т.Атанасов Технология на допълнителните дейности в туризма М.Радулова
5. География и икономика Т.Атанасов ЧЕ-АЕ Сл.Сланчева Физическо възпитание и спорт Хр.Янчовичин
6. Физика и астрономия Хр.Янчовичин Технология на хотелиерското обслужване 1 гр. М.Радулова/ Планинско водене 2 гр.Т.Атанасов ЧЕП Английски език Сл.Сланчева
Петък
1. Български език и литература Р.Козарева Биология и здравно образование Ст.Христова УП по технология на допълнителните дейности в туризма Т.Атанасов
2. Изоб р.из куство-Р.Козарева Химия и опазване на околната среда М.Радулова УП по технология на допълнителните дейности в туризма Т. Атанасов
3. Основи на технологията на хранителните продукти М.Радулова Физика и астрономия Хр.Янчовичин УП по технология на допълнителните дейности в туризма Т. Атанасов
4. Предприемачество Р.Варсами Изоб р. из куство-Р. Коза рева УП по технология на допълнителните дейности в туризма Т. Атанасов
5. ЧЕ-Английски език Сл.Сланчева Философия Р.Козарева Производствена практика 1 гр.Т.Атанасов / Производствена практика 2 гр Хр.Янчовичин
6. Философия Р.Козарева История и цивилизация Сл.Сланчева Производствена практика 1 гр.Т.Атанасов / Производствена практика 2 гр Хр.Янчовичин